ברכות לערב חנוכה

חג החנוכה מזמן לנו שמונה ימים נפלאים של אור, ניסים ונפלאות. במהלך ימי חנוכה אנו נוהגים לברך מדי ערב על הנרות ועל הניסים שנעשו לאבותינו בימים ההם ובזמן הזה.

בערב הראשון של חנוכה מברכים את הברכות הבאות:

"ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה" , מייד לאחר הדלקת השמש והנר הראשון, אנו מברכים: "ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו, בימים ההם בזמן הזה". ביום הראשון של חנוכה מוסיפים את הברכה הבאה: "ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".

ביתר ימי חג חנוכה, נוהגים לברך רק את 2 הברכות הראשונות מדי ערב בעת הדלקת הנרות. בכל שמונת ימי החג מוסיפים את הברכה הבאה לאחר הדלקת הנרות:

"הנרות הללו אנו מדליקין, על הניסים ועל הנפלאות, ועל התשועות ועל המלחמות. שעשית לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה, על ידי כוהניך הקדושים. וכל שמונת ימי החנוכה,הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד.כדי להודות ולהלל לשמך, על ניסך ועל נפלאותיך ועל ישועתך".