הגדות ומתנות לפסח

אתם מתכונים לפסח? אז מה עושים בערב פסח?

לפניכם הסבר קצר ומעשי בלבד על תענית בכורות, ביעור חמץ (סוף זמן אכילה ושריפת חמץ, מה עושים עם המזון שנותר, ועל הדלקת נרות. בהצלחה! פסח כשר ושמח לכל בית ישראל!!!

תענית בכורות

הבכורות נוהגים להתענות בערב פסח (לזכר הצלתם ממכת בכורות במצרים) או לפטור עצמם מן התענית על-ידי השתתפות בסעודת מצווה, כמו סיום מסכת וכדומה.

ביעור חמץ.

בערב פסח, י"ד בניסן, בבוקר מזדרזים לסיים את הארוחה מוקדם. אחר כך מבערים באש את החמץ המועט שנותר. אחרי שריפת החמץ מבטלים ומפקירים שוב את החמץ, גם את החמץ שאולי נותר הגדה שירי תמונות של פסח  אי-שם:

כל חמץ ושאור המצוי ברשותי, שראיתיו ושלא ראיתיו, שהבחנתי בו ושלא הבחנתי בו, שביערתיו ושלא ביערתיו - יתבטל ויהיה הפקר כעפר הארץ.

סוף זמן אכילת חמץ : מותר לאכול חמץ עד שליש היום, שהוא סוף זמן תפלה(ראה במדור "זמנים נוספים" לתאריך ערב פסח). הזמן במרכז הארץ בשנת תשע"ב הוא: 10:36 בבוקר (שעון קיץ).

שריפת החמץ - בשעה "חמישית", (כשעה וחמש דקות לאחר סוף זמן אכילת חמץ. אין לאחר!). הזמן במרכז הארץ בשנת תשע"ב הוא: 11:41 בבוקר.

אחרי זמן שריפת החמץ אסור שימצא ויראה ברשותנו חמץ עד אחרי חג הפסח (מלבד החמץ הסגור בארון שנמכר לגוי ב'מכירת חמץ').

מזון

יש להקפיד להשתמש בפסח אך ורק במזון שיוצר בהשגחה מוסמכת. אפילו מי שמסתפק במשך כל השנה בכשרות רגילה, בפסח מן הראוי להקפיד על הכשר מהודר במיוחד. חותמת 'כשר לפסח' כשלעצמה אין בה די כדי להבטיח את כשרות המזון.

יש להכין לבני הבית הגדה, הרצוי הגדות לפסח מיוחדות לילדים. ניתן לערוך פעילות לפסח.

הדלקת נרות

עם כניסת החג מדליקות הנשים והבנות נרות (בת - נר אחד, ואשה נשואה - שני נרות). לאחר ההדלקה הן מברכות שתי ברכות:

בשנה שפסח חל בשבת, כמו בשנת תשע"ב:

ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציונו להדליק נר של שבת ושל יום טוב.

ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה