שירי פסח

שירי פסח מפורסמים

כמו שאחד משירי הפסח המפורסמים " עבדים היינו.... היינו ....ועתה לבני חורין ... בני חורין, עבדין ....היינו.... ועתה- עתה ולבני חורין.... בני חורין"

עבדות, מהיא? כתוב במדרשים" שחייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא היום ממצרים"

ישנה הוראה שצריך כל אדם לזכור את יציאתו לחירות מדי יום ויום.

 

כמו כל דבר, חירות זה דבר יחסי. יחסי למה שמתייחסים כשמתכוונים אליו.

חרות לתנאים של צמח, הצמח חייב באדמה לגדול עליה, ומים לזון מהן וטיפול כדי שיגדל טוב יותר, אך היחס משתנה אם עוברים קטגוריה. החיות לא יכולות להיות תקועים במקום אחד באדמה. לאומת הצמח, הבעל חיים צריך מזון ומים וזקוק לחופש תנוע.

 

גם עם נשווה לחירות של בן אדם החירות של הבעל חיים לא יספיק. הבן אדם צריך שיתנו לו יחס אנושי ולא רק מזון ומים גשמיים, אלה גם את צרכיו השכלים, דברי חכמה, וללא התנאים האלה יראה כאילו בכלא.

 

קיים עוד סוג שהוא סוג מרובד רוחני שזקוק לגדילה רוחנית, מלבד הצרכים הרגילים שלו.

היות והיהודי הוא יצור רוחני במציאותו והוא יצור אלוקי ממקורו, כמו שנאמר שליהודי ישנה נשמה שהיא "חלק אלוקה ממעל ממש" .

 

וחרותה של הנשמה של היהודי מתבטאת בחופשיות התעסקות עם מקור חוצבה והעמקה בקשר שלה עם הבורא דרך לימוד התורה.

 

וכמו שנאמר "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה". ממש במשל ודוגמא כמו מים לדג . אין זה משום לית ברירה אלה משום שלשם כך הוא נוצר, להיות חופשי מצד אחד ומחובר יותר אל אדונו, שהוא בעצם מציאותו בלתי מוגבל בכלל, הקדוש ברוך הוא.