תפילות היום של חג חנוכה

תפילות חנוכה מתקיימות כסדרן לאורך כל ימות החג (שחרית, מנחה, ערבית) עם תוספות קריאה לציון ימי החג. בכל אחת מתפילות החג, מופיע במהלך תפילת עמידה( תפילת י"ח), קטע קריאה הפותח מילים "על הניסים" , תפילה זו נמצאת גם בברכת המזון. שמונת ימי חג חנוכה מוגדרים על פי דרבנן כ"ימים טובים" ולכן אין אומרים בהם תענית או הספד במהלך תפילת מנחה.

להלן הנוסח המלא של תפילת "על הניסים" כפי שמופיעה בסידורי התפילות השונים:

"ועל הניסים ועל הפרקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנפלאות ועל הנחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, בימי מתתיה בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו, כשעמדה מלכות יון הרשעה על עמך ישראל לשכחם תורתך ולהעבירם מחקי רצונך ואתה ברחמיך הרבים, עמדת להם בעת צרתם, רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נקמתם, מסרת גבורים בידי חלשים, ורבים ביד מעטים, ורשעים ביד צדיקים, וטמאים ביד טהורים, וזדים ביד עוסקי תורתך, לך עשית שם גדול וקדוש בעולמך ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה ופרקן כהיום הזה. ואחר כך באו בניך לדביר ביתך ופנו את היכלך וטהרו את מקדשך והדליקו נרות בחצרות קדשך, וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו בהלל ובהודאה. ועשית עמהם נסים ונפלאות, ונודה לשמך הגדול סלה."