תפילות ערב בחג חנוכה

תפילת ערב של חנוכה (ערבית) הינה נוסח זהה לתפילת ערבית כסדרה בתוספת תפילת "ועל הניסים" במהלך תפילת עמידה. תפילת ערבית במהלך ימי החנוכה היא הכנה לקראת הדלקת נרות החג ולכן חשיבות קיומה הוא ברבים (במסגרת מניין). מייד לאחר תפילת ערבית של חנוכה,נהוג לקיים את מצוות הדלקת נרות החג.

להלן התפילות שיש לומר מדי ערב בעת הדלקת הנרות:

"ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה" , מייד לאחר הדלקת השמש והנר הראשון, אנו מברכים: "ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו, בימים ההם בזמן הזה". ביום הראשון של חנוכה מוסיפים את הברכה הבאה: "ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".

ביתר ימי חג חנוכה, נוהגים לברך רק את 2 הברכות הראשונות מדי ערב בעת הדלקת הנרות. בכל שמונת ימי החג מוסיפים את הברכה הבאה לאחר הדלקת הנרות:

"הנרות הללו אנו מדליקין, על הניסים ועל הנפלאות, ועל התשועות ועל המלחמות. שעשית לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה, על ידי כוהניך הקדושים. וכל שמונת ימי החנוכה,הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד.כדי להודות ולהלל לשמך, על ניסך ועל נפלאותיך ועל ישועתך".